Door Sylvia Buczynski op 9 november 2017

Roerige Tijden

Twee wethouders die opstappen omdat de raad niet geïnformeerd is over de grote budget- overschrijdingen bij de verbouwing van Het Kroondomein en MFA De Ontmoeting, nadat de gemeente eerder al afscheid had genomen van de gemeentesecretaris en de controller.

 

 

 

 

Het zijn roerige tijden voor politiek en bestuur in Hollands Kroon. De raadsvergadering van 2 november 2017 met de verbouwing van Kroondomein plus MFA De Ontmoeting en de programmabegroting 2018 als belangrijkste onderwerpen, is er een die ik niet snel zal vergeten.

De PvdA was in 2015 enthousiast over de verbouwingsplannen. Goede plekken om te werken en elkaar te ontmoeten voor een cursus, een vergadering of werkoverleg en De Ontmoeting helemaal zoals het bedoeld was: goed ingevuld met scholen, besturen en een gezondheidscluster. Aangepast aan de eisen van de tijd, modern, fris, passend bij de vernieuwende organisatie van Hollands Kroon.

Dit alles in ogenschouw genomen plus de begroting voor de verbouwing en de keuze voor de goedkopere variant, maakte dat we toen volmondig hebben ingestemd met het raadsvoorstel.

Het is dan ook buitengewoon teleurstellend dat de kosten zo enorm uit de hand zijn gelopen. Een samenloop van omstandigheden, verkeerde berekeningen en inschattingsfouten. Dat is kwalijk, maar eerlijkgezegd vinden we het meest schokkende dat pas kortgeleden is gebleken dat zelfs van het voorstel dat in 2015 door de raad is aangenomen, de cijfers al niet klopten.

Wat de PvdA betreft is het onjuist of niet informeren van de raad – die het budgetrecht heeft – een politieke doodzonde.

In het verslag van de auditcommissie komt naar voren dat er meerdere keren budgetoverschrijdingen geweest zijn die op de een of andere manier zijn weggepoetst door te schuiven in budgetten.

We nemen de adviezen van de auditcommissie over en hebben het college verzocht om hier uitvoering aan te geven. Dan blijven we in de toekomst hopelijk verschoond van dergelijke verrassingen.

De PvdA had samen met CU, GL, D66, PHK en OHK een motie van wantrouwen opgesteld tegen wethouder Westerkamp, maar zo ver kwam het niet, want beide wethouders hadden al besloten om op te stappen. De PvdA waardeert het dat ze hun politieke verantwoordelijkheid voor het falende beleid hebben genomen.

Voor de wethouders een emotioneel moment, maar ook voor mij en mijn collega’s. Het is niet niks en op andere dossiers hebben ze goed werk verricht.

De komende tijd zullen de coalitiepartijen naar een nieuwe invulling voor de wethoudersposten moeten zoeken.

Na een schorsing werd agendapunt ICT behandeld. Voor verdere digitalisering moet een aanzienlijk bedrag vrijgemaakt worden, daar ontkomen we niet aan. Het Rijk stelt bepaalde eisen waaraan alle gemeenten moeten voldoen, maar het is vreemd dat het in een vergelijkbare gemeente als Schagen gemiddeld per inwoner veel minder kost (bijna 50%). Daar zal dus nog eens kritisch naar gekeken moeten worden.

Begroting 2018 – In de afgelopen jaren heeft de gemeente flink wat bezuinigingen doorgevoerd; door zuinigheid zou de financiële toekomst er weer wat rooskleuriger uitzien en zou er hopelijk ook weer wat ruimte komen voor ‘leuke dingen’ voor onze inwoners. Het momenteel gunstig economisch perspectief zou ook zicht kunnen geven op een beter gevulde gemeentekas.

Het staat op pagina 74 van de begroting: We zijn een financieel gezonde gemeente met weinig vet op het bot. Als je de uitkomst van de cijfers bekijkt kloppen deze; we hebben een sluitende begroting – en houden zelfs een beetje over. Het is heel erg wrang dat deze reserve door de enorme overschrijdingen op bepaalde terreinen niet groter is. Die twee miljoen waarvoor we nu en in de komende jaren moeten inboeten, hadden we in kunnen zetten voor andere dingen. Om maar iets te noemen; de zwembaden of een verzoek honoreren zoals verwoord in de prachtige brief die wij raadsleden van Sint Nicolaas hebben ontvangen: geld om naar de kapper te kunnen of voor een nieuwe mantel.

De programmabegroting ziet er overzichtelijk uit. Veel dingen worden voortvarend opgepakt en zijn positief, zoals de participatie van inwoners bij hun woonomgeving en dat er ook meer middelen beschikbaar komen voor het verbeteren van de openbare ruimte.

Ik sta stil bij een aantal punten van kritiek in de programma’s.

Bedrijvigheid – In Hollands Kroon wordt heel veel in het werk gesteld om de bedrijvigheid te stimuleren en er wordt anderhalf miljoen geïnvesteerd in ‘De Kop Werkt’. Daarnaast speelt het Ontwikkelbedrijf een actieve rol. Er wordt veel georganiseerd om bedrijvigheid te stimuleren en hoewel dit voorstel de uitwerking van een motie is, vinden we het ‘over de top’ dat voor verbetering van het relatiebeheer tussen ondernemersverenigingen door de gemeente € 25.000 wordt uitgetrokken. Van sportverenigingen bijvoorbeeld vinden we dat ze zoveel mogelijk zelf hun broek op moeten houden. Van ondernemersverenigingen (professionals) mag je dat dan zeker verwachten. De kosten voor het opstellen van kaders en de Lely-prijs zouden uit een ander budget gehaald kunnen worden. Helaas haalde een PvdA-amendement om dit onderdeel te schrappen het niet.

Wat het toerisme betreft pleiten wij voor het wel blijven monitoren op de aanwezigheid van blauwalg in het Amstelmeer. Water is een belangrijk element van de recreatiemogelijkheden in onze gemeente. Blauwalg komt niet vaak voor en meestal gedurende een korte periode. Monitoren en een waarschuwingsbordje plaatsen kan toch niet zo moeilijk zijn. Andere partijen denken er gelukkig net zo over en het college heeft toegezegd om HHNK (het waterschap) hierop aan te spreken.

Vitaliteit – Wat betreft sport en educatie zijn er best ambities, maar waar het om Kunst en Cultuur gaat scoort Hollands Kroon erg laag. Na vier jaar is er nog steeds geen beleid, men schuift het voortdurend voor zich uit. Samen met de andere oppositiepartijen hebben we voorgesteld om de € 10.000 alvast te reserveren om meteen te kunnen starten met uitvoering zodra er een plan is, in plaats van weer doorschuiven (tot na de verkiezingen).

Het is bijzonder treurig dat onze gemeente als enige geen monumenten wil accepteren en het maar over wil laten aan de eigenaren – de geschiedenis leert dat er daardoor veel waardevol erfgoed verloren is gegaan. Het is om je rot te schamen dat er zo weinig cultuurhistorisch besef en verantwoordelijkheidsgevoel voor ons historisch erfgoed is bij onze bestuurders.

Zorg – Over de zorg en Incluzio heeft de PvdA al het nodige gezegd. We hebben het ermee te doen, de invulling ligt steeds meer bij Incluzio en de raad heeft zich daar niet mee te bemoeien. Ik wil hier toch concluderen dat een van de dingen waar we bezwaar tegen hebben, namelijk dat er vaker geen specialisten zullen worden ingeschakeld, maar dat men liever gebruik maakt van vrijwilligersorganisaties, uitkomt. Wonen Plus Welzijn is prima en waardevol, maar wij vinden het een slechte zaak dat deze nu het wiel mag gaan uitvinden op steeds meer terreinen waar al bestaande expertise is (zoals Geriant als het gaat over dementie).

Wat het ‘kind pakket’ voor armoedebestrijding betreft heeft de PvdA met succes een amendement ingediend. Het geld dat het Rijk voor armoedebestrijding onder kinderen beschikbaar heeft gesteld, dient wat ons betreft helemaal voor kinderen te worden ingezet en niet voor iets anders. Wethouder Mary van Gent vond dat het beter gebruikt kan worden voor de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Tot onze vreugde en verrassing werd het amendement unaniem aangenomen, ook door haar ‘eigen’ Seniorenpartij!

Op het gebied van de omgevingskwaliteit hopen we van harte dat er meer inspanningen komen om de biodiversiteit te stimuleren.

Dan de bedrijfsvoering in Hollands Kroon. De boel is door de nieuwe manier van werken enorm opgeschud en daarbij kan je verwachten dat sommige mensen het niet kunnen bijbenen. Maar het ziekteverzuim is enorm gestegen en behoorlijk wat mensen hebben de organisatie verlaten. We merken dat op sommige terreinen met het vertrek van medewerkers ook wat historische kennis verloren is gegaan en het is zorgelijk dat er hiaten ontstaan.

Wij vinden het goed dat er even pas op de plaats gemaakt wordt wat betreft de omvorming van zelfsturende teams.

Als laatste wil ik iets zeggen over de grondexploitatie. In de doelen wordt gesteld dat de resultaten vanaf 2016 minimaal kosten neutraal moeten blijven of worden. In het lijstje ‘vastgoed van vrijgekomen gemeentelijke bebouwing in voorbereiding’ vindt de PvdA de ‘Tramabri en omgeving in Barsingerhorn’ nogal voorbarig. Het gebiedje wordt beschouwd als iets van de Barsingerhorners. Laat het college eerst maar eens in gesprek gaan met de inwoners. Wij hebben dan ook voorgesteld om deze te schrappen en konden aansluiten bij een amendement van Groen Links. De verklaring van de wethouder vonden we nogal vergezocht, namelijk dat je de bestemming ‘dagrecreatie’ mag omzetten naar ‘verblijfsrecreatie’. In de raad verwachtten we dat hierover nog voorstel nog aan ons zou worden voorgelegd, maar dat ontkende de wethouder. Terwijl dat toch duidelijk in een antwoord op gestelde vragen stond. Het gebiedje wordt wat ons betreft niet zomaar verkwanseld en gelukkig werd het amendement aangenomen.

Sylvia Buczynski, fractievoorzitter

Klik hier om de gemeenteraadsvergadering terug te kijken.

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Woordvoerder voor de portefeuilles: Verkeer, vervoer, waterstaat, Economische zaken Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Op de middelbare school kwam ik er al achter dat de sociaaldemocratische beginselen mij het meest aanspraken en vanaf het moment dat ik mocht stemmen koos ik dan ook voor de PvdA. Na mijn opleiding aan de kunstacademie ben ik

Meer over Sylvia Buczynski