Natuur en recreatie

Het gaat niet goed met de natuur en de biodiversiteit in Nederland. Dat heeft onder meer te maken de aard van de landbouw en toenemende bebouwing. Hierdoor hebben verschillende dier- en plantensoorten geen leefgebied meer. Natuur kan niet voor zichzelf opkomen verdient bescherming van de overheid. Uit solidariteit met toekomstige generaties zijn we het verplicht om onze planeet beter achter te laten dan we haar aantroffen. Natuur en landschap staan in de top tien van publieke waarden.

De PvdA in Hollands Kroon wil er dan ook voor zorgen dat er duurzaam in natuur en landschap geïnvesteerd wordt. Dierenwelzijn vinden wij belangrijk, in een gebied met veel grootschalige veehouderij verdient dit onze aandacht.

Om Hollands Kroon mooier te maken is het nodig de natuur te beschermen en waar nodig uit te breiden. De verschraling van de natuur moet gekeerd worden. De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners dichtbij huis de natuur kunnen beleven. De natuur moet dus gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk zijn. Groen en water in de nabijheid maakt de leefomgeving van mensen gezonder, het zorgt voor minder stress en meer ontspanningsmogelijkheden. Groen en water dichtbij huis geeft mensen de mogelijkheid te bewegen, te recreëren en te ondernemen. De levensverwachting in een groene wijk is hoger en omdat mensen met een lagere sociaaleconomische positie vaker in wijken met weinig groen wonen, is hier het meeste te winnen. Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:

•We een belangrijke rol zien voor boeren bij het creëren van natuur als onderdeel van de transitie van de gangbare landbouw richting een meer duurzame landbouw. Dat is goed voor de biodiversiteit en het behoud van ons cultuurlandschap.

•We inzetten op goede wandelpaden, fietsnetwerken en een groene omgeving in en om de dorpen. Een goed wandelpadennetwerk draagt bij aan de toegankelijkheid van natuur en landschap.

•We bij bebouwing in het landelijk gebied de voorwaarde stellen dat dit landschappelijk wordt ingepast.

•We verstorende effecten (zoals licht- en geluidsoverlast) zoveel mogelijk willen beperken.

•We vinden monumenten en authentieke dorpskernen van grote recreatieve waarde en stimuleren het behoud daarvan.

•We de openbare ruimte beheren door natuurlijk en ecologisch bermbeheer, variatie in beplanting van perkjes en groenstroken, en een gematigd kapbeleid. Bescherming van de biodiversiteit is hierbij belangrijk.

•We inwoners betrekken bij het onderhoud en inrichting van hun omgeving.

•We initiatieven van inwoners stimuleren en ondersteunen met informatie, deskundigheid en geld.

•We de dijken en kades gebruiken als wandel- en fietspaden met picknickgelegenheden om te kunnen recreëren.