17 april 2014, om 20:00, de Ontmoeting | de Ontmoeting

Openbare fractievergadering

In deze vergadering komt de algemene structuur van de fractie voor de komende 4 jaar aan de orde.

Agenda openbare fractievergadering:

  1. Opening/mededelingen
  2. Inspreken

Jan Booy over initiatief tot brainstorm met raadsleden over betere relatie inwoner-gemeente (zie bijlage voor opzet)

  1. ingekomen post/stukken

notulen overleg 19 februari 2014 (zie bijlage)

  1. Raadsvergadering 24 april. Voorstel afhandeling en woordvoerders (svp fractie standpunt voorbereiden). Er zijn nog geen agendapunten, wellicht coalitie akkoord en benoeming wethouders.
  2. politieke agenda/uitnodigingen

zie bijlage agenda  3 april

  1. actuele zaken

Presidium en coalitie overleg

Formeren steunfractie, taakverdeling

  1. van de wethouder
  2. van het bestuur
  3. rondvraag/wvttk
  4. sluiting

 

Bijlage:

Fijko,

Wat mij betreft zijn de opties; 22/4, 8/5, 13/5. Ik leg deze data voor aan een aantal mensen uit mijn netwerk. Als jij dat doet aan jouw zijde.

Kern van de avond is de vraag hoe (beter) verbinding te maken is tussen de realiteit van de beleving van burgers en ondernemers enerzijds en de realiteit van een toekomstbeeld, neergelegd in de strategische visie (update versie) anderzijds.
Resultaat van de discussie zijn:
* thema’s die meer aandacht verdienen,

* gedachten over de rol van de gemeente, de relatie met burgers en ondernemers,

* ideeën over de manier waarop burgers/ondernemers betrokken worden in de ontwikkelingen van de gemeente.

De start uit een (korte) presentatie van een aantal incidenten die een beeld schetsen van de beleving van de burger/ondernemer. Inhoudelijk gaan we niet in op de afzonderlijke incidenten. Voor mij is de avond mislukt als we blijven steken in verwijten of welles-nietes spelletjes.
Ik ga er vanuit dat de deelnemers praten vanuit hun betrokkenheid bij de gemeente, en niet vanuit een politieke partij of een belangengroep. Daarnaast heeft het mijn voorkeur als er geen pers bij de discussie aanwezig is.

Ik stuur volgende week een programmavoorstel op. Wat mij betreft is het aantal deelnemers minimaal10 tot maximaal16.

Als onder de volgers van deze discussie mensen geïnteresseerd zijn om deel te nemen, laat dat dan even weten.

Groet,

Jan