19 februari 2014, De Ontmoeting zaal 2 Anna Paulowna | De Ontmoeting zaal 2 Anna Paulowna

Openbare Fractievergadering

Op 19 februari is er in de Ontmoeting zaal 2 een fractievergadering van de PvdA fractie. Deze begint om 20:00 uur. Hierbij nodig ik u deze vergadering bij te wonen.

Tijdens het fractieoverleg bespreken we de agenda voor de laatste inhoudelijke raadsvergadering van deze zittingsperiode. Er staan enkele belangrijke onderwerpen op de agenda. Als eerste het initiatiefvoorstel van de PvdA-fractie om ook in Hollands Kroon de starterslening in te voeren. Deze faciliteit voor beginnende woningkopers bestaat al in Schagen en Den Helder. De PvdA-fractie vindt het onverstandig als Hollands Kroon niet ook een dergelijk instrument heeft. Het initiatief is door de fractie al aangekondigd bij de behandeling en vaststelling van de woonvisie in de raad van december 2013.

Voorts van belang het voorstel over de toekomst van peuterspeelzaalwerk en vroegschoolse educatie. En wat betreft de leefbaarheid in onze gemeenschappen, de wijziging van de Algemene plaatselijke verordening met het oog op de verstrekking van alcoholhoudende dranken en de sluitingstijden.

Op financieel gebied staat op de agenda van de raad de prognoses grondexploitaties 2014 en de overhevelingen van budgetten uit 2013 naar 2014.

Al met al een niet onbelangrijke inhoudelijke agenda waarin besluiten worden genomen die veel van onze inwoners rechtstreeks kunnen gaan voelen.

Insprekers zijn op het openbare overleg van harte welkom en krijgen volop gelegenheid om de aanwezige fractieleden hun zienswijzen of opvattingen mee te delen.

 1. Opening/mededelingen
 2. Inspreken
  1. Nog geen aanmeldingen
 3. ingekomen post/stukken
  1. notulen overleg 22 januari 2014 (zie bijlage)
 4. Raadsvergadering 4 maart. Voorstel afhandeling en woordvoerders (svp fractie standpunt voorbereiden, Fijko is 4 maart verhinderd).
 5. politieke agenda/uitnodigingen
  1. zie bijlage agenda 13 januari
 6. actuele zaken
  1. Presidium en coalitie overleg
 7. van de wethouder
 8. van het bestuur
 9. rondvraag/wvttk
 10. sluiting

Klik hier voor de gemeenteraadsagenda