17 juni 2015, om 22:00, de Ontmoeting Anna Paulowna | de Ontmoeting Anna Paulowna

Openbare fractievergadering 17 juni 2015

Agenda openbare fractievergadering 17 juni 2015

Het is een drukke maand met veel onderwerpen op de raadsvergadering waarvan de belangrijkste zijn de harmonisatie buitensport, de kadernota 2016-2019, diverse bestemmingsplannen zoals de Lutjewallerweg in Haringhuizen. Verder de jaarstukken van gemeenschappelijke regelingen zoals Veiligheidsregio (brandweer!), GGD, Archief, Uitvoeringsdienst. Enkele bestemmingsplannen beschouwt de fractie als hamerstuk aangezien er geen of te verwaarlozen zienswijzen op zijn ingediend dan wel de zienswijze is verwerkt. Verder bespreekt de raad wijzigingen op en nieuwe verordeningen in het sociaal domein, een scholenfusie en de instelling van een Noordkopraad in oprichting (gaan we samenwerken of niet met de andere drie gemeenten).

  1.  Opening/mededelingen
  2. Inspreken
  3. Ingekomen post/stukken
  4. Raadsvergadering 18, 23 en 25 juni. Voorstel afhandeling en woordvoerders (svp fractie standpunt voorbereiden).
  5. politieke agenda/uitnodigingen
  6. Actuele zaken
  7. Mededelingen van het bestuur
  8. Rondvraag/wvttk
  9. Sluiting

 

Klik hier voor de agenda van de gemeenteraad van 18 juni

Klik hier voor de agenda van de gemeenteraad van 23 juni

Klik hier voor de agenda van de gemeenteraad van 25 juni