20 januari 2016, om 22:00, de Ontmoeting Anna Paulowna | de Ontmoeting Anna Paulowna

Openbare fractievergadering 20 januari

Na de notulen van het overleg in december komen de onderwerpen van de raadsvergadering aan bod.
1. De belangrijkste zijn een principe uitspraak of de gemeente Hollands Kroon wil meewerken aan de vestiging van een asielzoekerscentrum. Let wel, er is nog geen beoogde locatie, het gaat nu alleen om de vraag of we als gemeente ons steentje bijdragen in de vluchtelingenkwestie of niet. De uitwerking bij een ‘ja’ , samen met de belanghebbende inwoners, komt pas daarna.
2. Tweede belangrijke punt is de positionering van de wijkteams, gaan deze behoren bij de beoogde zorgaanbieder(s) of blijven deze onderdeel van de gemeentelijke organisatie.
3. Derde belangrijke onderwerp is de aanpassing van De Ontmoeting. In september heeft de raad daar al een besluit over genomen maar vond toen dat de vergaderzaal een tikkeltje soberder moest worden uitgevoerd. De uitwerking van dat laatste is nu ter beoordeling.
4. Vervolgens staan nog op de agenda het loslaten van de eerder vastgestelde dorpsvisie Wieringerwerf en een aantal aanpassingen op de verordeningen in het sociaal domein.

We besluiten ons overleg met actuele zaken zoals schriftelijke vragen over lichtuitstraling Agriport, Kunstbezit, maar ook geitenhouderij, zorginkoop en de politieke agenda.

Agenda fractieoverleg 20 januari 2016

1. Opening/mededelingen
2. Inspreken
3. Ingekomen post/stukken
a. Notulen overleg 2 december 2015 (zie bijlage)
4. Raadsvergadering 28 januari. Voorstel afhandeling en woordvoerders
5. Politieke agenda/uitnodigingen
6. Actuele zaken
7. Schriftelijke vragen aan B&W
8. Mededelingen van het bestuur
9. Rondvraag/wvttk
10. Sluiting