21 oktober 2015, om 22:00, de Ontmoeting Anna Paulowna | de Ontmoeting Anna Paulowna

Openbare Fractievergadering

Op 29 oktober gaat de raad de programmabegroting 2016 behandelen. Daarbij hoort een voorstel over bezuinigingen en nieuw beleid. De vergadering van 5 november is eveneens belangrijk: uitwerkingsvoorstellen accommodatiebeleid met als hoofdbestanddeel de toekomst van de zwembaden. De uitkomsten van 5 november hebben misschien weer gevolgen voor de begroting 2016 van de gemeente. Kortom, twee belangrijke vergaderingen!

Agenda fractievergadering 21 oktober 2015

1. Opening/mededelingen
2. Inspreken
a. Nog geen aanmeldingen
3. ingekomen post/stukken
4. Raadsvergadering 29 oktober en 5 november. Voorstel afhandeling en woordvoerders (svp fractie standpunt voorbereiden).
5. politieke agenda/uitnodigingen
6. actuele zaken
a. Presidium
b. Omgevingsvisie
c. Zorginkoop/sociaal domein
7. Mededelingen van het bestuur
8. rondvraag/wvttk
9. sluiting

Klik hier voor de raadsagenda van 29 oktober.

Klik hier voor de raadsagenda van 5 november.