18 december 2014, om 23:00, de Ontmoeting Anna Paulowna | de Ontmoeting Anna Paulowna

Gemeenteraadsvegadering 18 december 2014

Vergadering Gemeenteraad 18-12-2014

Locatiegegevens vergadering Plaats: Raadszaal MFA De Ontmoeting, Anna Paulowna

Tijd:                 16:45

Voorzitter:   Dhr. J.R.A. Nawijn

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Mededelingen voorzitter

3 Vaststellen agenda

4 Inspreken inwoners

5 Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein

6 Krediet haven Den Oever

7 Wet Markt en Overheid

8 Verordening Havengeld 2015

9 Verordening OZB 2015

10 Bestuursovereenkomst Sociaal Domein

11 Wijziging verordening WMO

12 Deelprogramma welzijnsaccommodaties 2014

13 Subsidieplafonds 2015

14 Verordening leerlingenvervoer

15 Vaststellen agenda

16 Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming

17 Vaststellen lijst ingekomen stukken

18 Vaststellen besluitenlijst raad 27 november 2014

19 Besluitvorming onderwerpen uit oordeelvormend gedeelte

19a Fusie basisscholen obs Oude Niedorp en obs De Snip

19b Coördinatieregeling Langereis 6

19c Bestemmingsplan Stoomweg 35a Breezand

19d Legesverordening 2015

19e Verordening Rioolheffing 2015

19f Overhevelingen 2014-2015

19g Bestuursrapportage 2014 Sociaal Domein

19h Verordeningen participatiewet

19i Verordening commissie bezwaarschriften Sociaal Domein

19j Liquidatieplan ISD-KNH

19k Verordening huisvesting onderwijs

19l Integraal meerjarenbeleidsplan veiligheid

19m Reserves en voorzieningen

19n Financiële verordening

20 Sluiting